Regulamin usług hostingowych§ 1 Definicje

 

 • sohost - sohost.com, Sohost Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, NIP: 9462697945, REGON : 386343123 (dalej także jako Usługodawca lub sohost);

 • Klient – dowolna osoba (osoba fizyczna, spółka, inna osoba prawna), a także jednostka organizacyjna, która zawarła z Usługodawcą umowę dotyczącą świadczenia Usługi Hostingowej;

 • Usługa Hostingowa ((SO5 SSD, SO10 SSD, SO 20SSD, SO?? SSD) - świadczona przez sohost usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi przestrzeni dyskowej na serwerze wirtualnym Usługodawcy w celu zamieszczenia i przechowywania na niej danych ("Dane") (w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 27 lipca 2002 r.) ("Usługa Główna") oraz uruchomieniu wybranych przez Klienta usług dodatkowych, integralnie związanych z udostępnieniem tej przestrzeni, zgodnie z ich specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej https://sohost.pl/ 

 • Rejestracja domeny - sohost działając na rzecz Klienta, zawiera umowę w imieniu Abonenta, (na podstawie upoważnienia udzielonego bezpośrednio za pośrednictwem Klienta) z odpowiednim Rejestratorem lub Operatorem Rejestru albo za pośrednictwem Partnera z odpowiednim Rejestratorem lub Operatorem Rejestru.
 • Usługa dodatkowa - usługa wybrana przez Klienta, integralnie związana z Usługą Głowna. Usługa dodatkowa może polegać na powiększeniu powierzchni serwera. Koszt, jaki Klient ponosi za udostępnienie Usługi Głównej wraz z usługami dodatkowymi podano w cenniku na stronie internetowej.

 • Dane zgromadzone na serwerze - dane, które Klient zamieszcza i przechowuje na udostępnionej mu w tym celu przestrzeni dyskowej na serwerze wirtualnym Usługodawcy;

 • Transfer - limit ruchu z i do serwera klienta określony w specyfikacji danej usługi;

 • Regulamin - niniejszy regulamin usług hostingowych sohost zamieszczony na stronie internetowej pod adresem https://sohost.com/regulations.php

 • Pełna aktywacja usługi - po uiszczeniu przez Klienta Opłaty Abonamentowej, Klient otrzymuje pełny dostęp do usługi;

 • Opłata Abonamentowa - opłata uiszczana przez Klienta tytułem świadczenia usług hostingowych przez Usługodawcę na podstawie dokumentu pro forma wysyłanego przez Usługodawcę na adres e-mail Klienta. Klient z góry wnosi Opłatę Abonamentową za cały Okres Abonamentowy;

 • Okres Abonamentowy - czas na jaki została wykupiona usługa hostingowa. Klient wnosi opłatę abonamentową z góry na podstawie dokumentu pro forma. Jeden okres abonamentowy trwa 12 miesięcy (1 rok);

 • Strona internetowa sohost - strona internetowa dostępna pod adresem https://sohost.pl/

 • Spam - przesyłanie pocztą elektroniczną (e-mail) informacji handlowych, które nie były zamawiane przez adresata;

 • Strony- oznaczają Usługodawcę oraz Klienta;

 • Domena - unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany przez rejestratora domen, składający się z obranej nazwy oraz rozszerzenia.
 • Kontakt z Usługodawcą odbywa się drogą :

a) telefoniczną pod nr 81 464 34 95
b) drogą mailową na adres: kontakt@sohost.pl, czynny całą dobę 

§ 2 Postanowienia wstępne

 

 • Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady świadczenia Usług Hostingowych przez Usługodawcę oraz korzystania z tych usług przez Klienta.

 • Uruchomienie usługi oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu, będącego integralną częścią umowy o świadczenie usług hostingowych, akceptuje jego postanowienia w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 • Naruszanie postanowień Regulaminu przez Klienta wywołuje skutki przewidziane w niniejszym Regulaminie, w umowie o świadczenie usług hostingowych oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 • Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sohost zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002 r.Nr.101, poz 926 z późniejszymi zmianami) w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do dla celów korzystania z Usługi. Klient oświadcza, iż został poinformowany o możliwości zmiany i prawie wglądu do zgromadzonych przez sohost danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczenia adresu URL Klienta w zestawieniach klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej, w tym na stronach internetowych sohost. W przypadku braku zgody ze strony Klienta, jest on zobowiązany powiadomić o tym Usługodawcę w formie pisemnej.

 • sohost zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Klient zostanie o zmianach powiadomiony drogą elektroniczną na podany przy rejestracji usługi adres e-mail na co najmniej 7 dni przed planowaną datą wejścia w życie zmian. Do tego dnia Klient może rozwiązać Umowę o korzystanie z Usługi przesyłając Usługodawcy oświadczenie w formie mailowej, Klientowi przysługuje wówczas zwrot kwoty wprost proporcjonalnej do niewykorzystanego, a opłaconego okresu abonamentowego. W razie braku wysłania sohost takiego oświadczenia do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu, uważa się, iż Klient zaakceptował zmiany. Zmiany cen usług nie dotyczą Klientów z opłaconym okresem abonamentowym do końca tego okresu.

 • Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Klienta w zakresie korzystania z Usług Hostingowych, Klient obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie.

 • Wypełniając formularz zamówienia Klient zaznacza, czy jest przedsiębiorcą czy konsumentem i ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność podanej danej z rzeczywistym stanem rzeczy.

 • Klient ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoim serwerze wirtualnym. Klient jest również odpowiedzialny za treści i materiały udostępniane przez osoby, którym udostępnił miejsce na swoim serwerze wirtualnym.

 • Zabrania się umieszczania na serwerach Usługodawcy informacji zawierających treści niezgodne z polskim prawem. W przypadku, w którym Usługodawca stwierdzi przechowywanie na serwerach Usługodawcy informacji sprzecznych z polskim prawem, sohost zachowuje prawo do niezzwłocznego usunięcia danych bez wcześniejszego zawiadomienia Klienta.

 • Operator zobowiązuje się do:

 • stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Abonentowi, który uiścił opłatę abonamentową i nie złamał niniejszego Regulaminu. Stałe i nieprzerwane świadczenie usług rozumiane jest jako pełny dostęp klienta do jego usług z zachowaniem dostępności na poziomie 99,8% w skali roku. Operator zastrzega sobie prawo do przerw konserwacyjnych w godzinach nocnych, a w przypadku awarii zagrażającej stabilności usługi do natychmiastowej wymiany wadliwego podzespołu.

 • poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem Abonenta o zaistniałej konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług

 • Operator wykonuje kopie bezpieczeństwa danych Użytkowników (serwerów VPS, serwerów wirtualnych) z cyklicznością do 7 dni wstecz. Operator nie gwarantuje poprawności posiadanych kopii bezpieczeństwa (wyjątkiem są usługi uregulowane odrębnymi umowami). Abonent jest zobowiązany do wykonywania kopii we własnym zakresie. Kopie bezpieczeństwa Abonent powienien przechowywać na lokalnym komputerze

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

 • nieprawidłowego użytkowania kont

 • podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta oraz złamania Regulaminu przez Abonenta

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane Użytkowników przechowywane na serwerach Operatora. 

§ 3 Zamówienie usługi hostingowej

 

 • Zamówienie Usługi Hostingowej (SO5 SSD, SO10 SSD, SO 20SSD, SO?? SSD) odbywa się po rejestracji konta, poprzez wypełnienie i wysłanie przez Klienta formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej https://www.sohost.pl ("Kontakt").

 • Wysyłając Formularz Zgłoszeniowy, Klient 
  A. podaje m.in.: login i hasło 
  B. akceptuje Regulamin w całości oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów korzystania z Usługi; akceptuje także Cennik stanowiący integralną część Regulaminu. Cennik zawiera szczegółowe informacje o wysokościach Opłat Abonamentowych oraz sposobach ich uiszczenia. 
  C. jeśli jest Konsumentem,

 • Oświadcza, iż zapoznał się szczegółowo z prawami mu przysługującymi jako konsumentowi, zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 , nr 827) oraz otrzymał od Usługodawcy wszystkie informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 tej ustawy (są one zawarte w niniejszym Regulaminie),

 • Otrzymuje informację o prawie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, jak i o tym, iż brak uiszczenia Opłaty Abonamentowej skutkuje automatycznym odstąpieniem od umowy, co nie rodzi dla Klienta jakichkolwiek zobowiązań.

 • Wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez sohost w razie uiszczenia Opłaty Abonamentowej, co skutkuje wyłączeniem prawa odstąpienia od Umowy, zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy o ochronie praw konsumenta.

 • Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Zgłoszeniowego oraz uzyskaniu przez sohost potwierdzenia opłaty abonamentowej Usługodawca tworzy dla Klienta Konto przypisane do nicka Klienta ("Konto" lub "Konto Klienta") oraz wysyła na adres e-mail Klienta maila powitalnego z danymi do serwera, opisem zamówionej Usługi, wysokością abonamentu rocznego z wyszczególnieniem ceny netto i brutto; (co stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumenta)

 • Umowa o świadczenie Usługi Hostingowej jest zawarta w momencie wysłania maila powitalnego.

 • Zamówienie Usługi Hostingowej może nastąpić w innej formie indywidualnie ustalonej i zaakceptowanej na piśmie przez obie Strony.§ 3a Prawo do odstąpienia od umowy

 

 • W razie nieuiszczenia przez Klienta Opłaty Abonamentowej następuje dezaktywacja Usługi, Klient jest wolny od wszelkich zobowiązań, dane zgromadzone na Serwerze oraz dane osobowe Klienta zostają usunięte, a umowa o świadczenie usługi hostingowej uważana jest za niezawartą.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia Usług Hostingowych, jeśli istnieje podejrzenie, że Klient nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu lub narusza zasady współżycia społecznego.

 • W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Klient ma prawo odstąpienia od Umowy poprzez wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres: kontakt@sohost.pl. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia Konsument jest wolny od wszelkich zobowiązań. Brak uiszczenia Opłaty Abonamentowej jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy.

 

 

§ 4 Faktury, rachunki, płatności

 

 • Za wniesioną, na podstawie dokumentu pro forma, opłatę sohost wystawia Klientowi Fakturę VAT. Faktura Vat zostaje wysłana w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia uiszczenia Opłaty Abonamentowej na wskazanym w pro formie rachunku bankowym Usługodawcy do Klienta pocztą tradycyjną lub pocztą email w zależności jaką opcję Klient wybrał składając zamówienie wraz z dwoma egzemplarzami umowy oraz niniejszym regulaminem.

 • Jeśli Klient korzystający z Usług Hostingowych nie poinformuje sohost, że rezygnuje z przedłużenia Okresu Abonamentowego, sohost dostarcza Klientowi na podany przezeń przez Klienta adres e-mail dokument pro forma na 14 dni przed końcem abonamentu wraz z informacją, jak przedłużyć usługę na kolejny Okres Abonamentowy. W przypadku Klienta będącego konsumentem dokument ten zawiera wyraźną informację, że Umowa ulega zakończeniu z upływem Okresu Abonamentowego, za który została uiszczona Opłata Abonamentowa, że przedłużenie Umowy nie jest obowiązkowe i że brak jakiejkolwiek reakcji konsumenta nie spowoduje automatycznego przedłużenia Umowy na kolejny Okres Abonamentowy i tym samym powstania obowiązku uiszczenia Opłaty Abonamentowej za ten okres.

 • Brak wpłaty w terminie za przedłużenie Okresu Abonamentowego skutkuje zablokowaniem dostępu do Serwera na okres 7 dni z chwilą zakończenia Okresu Abonamentowego. W przypadku nieuregulowania opłaty w terminie 7 dni od daty zablokowania Serwera, sohost zaprzestaje świadczenia Usług Hostingowych, co skutkuje usunięciem wszelkich Danych Klienta zgromadzonych na Serwerze oraz usunięciem Konta (za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności).

 • W przypadku uiszczenia zaległej Opłaty Abonamentowej w terminie 7 dni od daty zablokowania dostępu Serwera, dostęp do Serwera zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony zostanie o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z opóźnienia lub zwłoki w zaksięgowaniu Opłaty Abonamentowej na rachunku bankowym Usługodawcy, spowodowanych przez osoby trzecie, w szczególności przedsiębiorców pocztowych, banki, pełnomocników, posłańców i innych. W przypadku konsumentów nie dotyczy to osób trzecich, o których mowa w §5 ust. 13 Regulaminu.

 • Wysokość opłat określona w cenniku gwarantowana jest przez sohost w dniu zamówienia usługi. Zmiany cen usług nie dotyczą Klientów z opłaconym okresem abonamentowym do końca tego okresu.

 • Zmiana na życzenie Klienta typu usługi serwera wirtualnego w trakcie trwania okresu abonamentowego: 
  na tańszą - nie jest możliwa do czasu upłynięcia opłaconego Okresu Abonamentowego, 
  na droższą - nie wydłuża opłaconego Okresu Abonamentowego, Klient dopłaca tylko proporcjonalną różnicę do końca trwającego Okresu Abonamentowego.

 

 

§ 5 Obowiązki, prawa i odpowiedzialność

 

 • sohost zobowiązuje się zapewnić Klientowi stały i nieprzerwany dostęp do wykupionych usług. Gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania Okresu Abonamentowego na poziomie 98 % dni kalendarzowych w skali roku z zastrzeżeniem § 5 p. 11. Za brak możliwości dostępu do wykupionego serwera, zawiniony przez sohost, trwający ponad 24 godziny sohost zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego o 1 miesiąc za każde rozpoczęte 48 godzin przerwy ponad okres 1 dnia. W przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą wyczerpuje to wszelkie roszczenia Klienta wobec Usługodawcy wynikające z braku możliwości dostępu do wykupionego serwera. W przypadku Klienta będącego konsumentem, nie wyłącza to odpowiedzialności Usługodawcy na zasadach ogólnych. Klient w takiej sytuacji winien złożyć pisemną reklamację.

 • Klient zobowiązuje się do podania prawidłowych danych osobowych oraz kontaktowych podczas aktywacji usługi. Podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych może skutkować zablokowaniem lub usunięciem serwera.

 • Klient wykorzystuje wszystkie usługi sohost wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za nazwę usługi (adres internetowy), treści oraz materiały rozpowszechniane za pośrednictwem usług hostingowych. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną sohost nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zamieszczonych lub przechowywanych przez Klienta na udostępnionej mu przestrzeni dyskowej jak i związaną z nim działalność, chyba że otrzymał on urzędowe zawiadomienie lub uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności. Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania i monitorowania przekazywanych, zamieszczanych i przechowywanych danych i nie robi tego. sohost nie ponosi jednak odpowiedzialności za świadczone przez Klienta usługi i zobowiązania zaciągane wobec osób trzecich.też dane lub związana z nimi działalność w sposób bezsporny naruszają prawo. W obu wypadkach sohost nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta.

4. Zabrania się w szczególności rozpowszechniania, zamieszczania i przechowywania treści pornograficznych i pornografii, łamania praw autorskich (mp3, cracki, seriale, nielegalne oprogramowanie, nielegalne keye i klucze oraz keygeneratory), działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania spamu, działania na szkodę pozostałych użytkowników sohost (nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, mocy procesora), udostępniania materiałów osobom trzecim w sposób powodujący nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera (dotyczy w szczególności instalowanych skryptów wykorzystywanych na innych stronach - systemy bannerowe, systemy aliasów, systemy darmowych komponentów, liczników itp.) prób łamania zabezpieczeń serwera.

5. W przypadku przekroczenia parametrów zamówionej Usługi Hostingowej, Klient ma prawo do zamówienia usługi dodatkowej lub zmiany parametrów usługi serwera wirtualnego. Jeżeli nastąpi przekroczenie parametrów serwera wirtualnego, a Klient nie skorzysta z możliwości zamówienia usługi dodatkowej, Usługa hostingowa świadczona będzie wyłącznie do parametrów pierwotnie zamówionej usługi.

6. Klient ma prawo do rozwiązania umowy na zamówioną usługę serwera wirtualnego w trakcie trwającego okresu abonamentowego z zastrzeżeniem §7 p. 2. W przypadku rozwiązania umowy, Klientowi przysługuje zwrot kwoty wprost proporcjonalnej do niewykorzystanego, a opłaconego okresu abonamentowego z zastrzeżeniem §7 p.2

7. W przypadku łamania postanowień regulaminu przez Klienta, sohost ma prawo zablokować lub usunąć dane z Serwera hostingowego ze skutkiem natychmiastowym. Łamanie zasad regulaminu jest niedopuszczalne.

8. Odsprzedawanie przez Klienta części zamówionej usługi jest niedopuszczalne.

9. Klient zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nieujawniania ich osobom trzecim. sohost nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.

10. sohost zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach konserwacyjnych po uprzednim powiadomieniu Klienta drogą elektroniczną na podany przezeń adres email. Zapowiadane przerwy techniczne nie są wliczane w gwarantowany czas dostępności usługi. sohost nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem ciągłości świadczenia dostępu do wykupionej usługi hostingowej w wyniku działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności takich, jak: awaria łącza operatorów internetowych, wystąpienie siły wyższej - kataklizmów, działanie czynników i osób trzecich (awarie sprzętu lub oprogramowania), na które nie miał wpływu i nie mógł im zapobiec oraz w pozostałych sytuacjach nie zawinionych przez sohost, w tym usługodawców świadczących usługi telekomunikacyjne dla sohost. Odpowiedzialność sohost nie obejmuje ewentualnych utraconych korzyści (lucrum cessans) Klienta i w przypadkach innych, niż spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem Usługodawcy, jest ograniczona do kwoty rocznej Opłaty Abonamentowej uiszczonej przez Klienta.

11.W przypadku klientów będących Konsumentami sohost ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

 

 

§ 6 Procedura reklamacyjna

 

 • W razie świadczenia Usług Hostingowych w sposób niezgodny z umową, a w szczególności w razie naruszenia gwarancji braku dostępu do serwera przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usług (Reklamacja).

 • Reklamacja winna być sporządzona przez Klienta w formie pisemnej i przesłana w terminie 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres sohost wskazany w § 1 p. 1. Termin ten nie dotyczy użytkownika będącego konsumentem.

 • Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować Klienta, przedmiot oraz okoliczności uzasadniające reklamację. W razie braku tych danych sohost wzywa Klienta to uzupełnienia reklamacji we wskazanym terminie. W razie nieuzupełnienia reklamacji pozostawiona ona jest bez rozpoznania ze względu na brak wystarczających danych pozwalających na rozpatrzenie reklamacji (np. brak precyzyjnego opisu problemu).

 • Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Klient otrzyma zwrotną odpowiedź na adres e-mail, wskazującą rozstrzygnięcie Reklamacji oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia. Brak rozpatrzenia w tym terminie reklamacji nie oznacza jej uznania przez sohost.

 • Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, to jest w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter, który pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 
  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a sohost korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

 

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

 • Zarówno sohost, jak i Klient w trakcie realizacji Usługi Hostingowej oraz usług dodatkowych zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących w tej materii kwestii przepisów prawnych.

 • Wskutek rozwiązania Umowy konto Klienta, wraz ze wszelkimi danymi zgromadzonymi na Serwerze, ulega usunięciu (za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności).

 • Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 • Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia strony poddadzą spór sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. Postanowienie to nie dotyczy jednak przypadków gdy Klientem jest Konsument.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

Obecna wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 06.02.17r. i ma zastosowanie od tego dnia włącznie.Uwaga: Usługodawca podejmuje niezbędnych starań, aby Regulamin odpowiadał wszelkim wymogom dotyczącym ochrony konsumentów. Jednak przepisy, jak i orzecznictwo sądowe i poglądy organów ochrony konsumentów ulegają zmianie. Dlatego, jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, a Klient jest konsumentem, przepis ten nie wiąże Klienta. W jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeśli zdaniem Klienta jakiś przepis Regulaminu narusza przepisy o ochronie konsumentów, należy poinformować o tym Usługodawcę poprzez zgłoszenie na adres email: kontakt@sohost.pl; Usługodawca przeanalizuje problem i jeśli dojdzie do wniosku, iż tak jest w istocie, zobowiązuje się takie postanowienie usunąć.