Aby zmienić post_max_size / upload_max_filesize / memory_limit należy w panelu DirectAdmin wybrać:

Dodatkowe Funkcje -> Select PHP version - > Options.

Tutaj znajduje się post_max_size / upload_max_filesize / memory_limit z polem wyboru.

Was this answer helpful? 3 Users Found This Useful (5 Votes)